رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری

رأی شمارهھای 46٨ـ 46٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای١ ،٢ و ٣ از بخشنامه شماره ٩٣٨6 ص ٢66 مورخ ١٣٩٠ 6 ٢٢ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

رأی شمارهھای 46٨ـ 46٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای١ ،٢ و ٣ از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/ ٢66 مورخ ١٣٩٠/6/٢٢ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

٣١/5/١٣٩6 ٩5/١5٨ ـ٩4/٧6٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 46٨ـ 46٧ مورخ ١٣٩6/5/١٧ با موضوع:

«ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 مورخ ١٣٩٠/6/٢٢ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩6/5/١٧ شماره دادنامه: 46٨ ـ 46٧

٩5/١5٨ ـ ٩4/٧6٠ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که: « مقام محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آقای عشق آبادی

١ـ بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 مغایرت بر بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوبه ١٠/١٢5٣54/د ـ ١٣٨6/٨/٢٠ تدوین شده مجلس شورای اسلامی است مسئله شاکی و شکایت شاکیان اشعه x در این مرجع قضایی مطرح است. تقاضای رسیدگی آن را دارم.

٢ـ تصاویر مصوبه مورد نظر شکایت شاکی ھمان ابطال بخشنامه داخلی سازمان بازنشستگی کل کشوری به شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 نگارش و تحریر شده آبتن توپی سرپـرستی دفتـر حقـوقی خلاف قانون اشعه x بوده و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ تشکیلات آیین دادرسی مصوبه ٢44/٢٢١٨٨ـ ١٣٩٢/4/١5 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی کشور به شماره ١٩٩٢٠ ـ ١٣٩٢/5/٢ چاپ شده محرز است (سایت دیوان عدالت اداری ir.edalat – diban.www( ٣ـ از قسمت حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی کل کشوری حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز شده محرز است باز ھم بخشنامه داخلی شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 سازمان متبوع در این ھیأت عمومی دیوان مطرح است که ابطال و «کان لم یکن» آن را از مقام ریاست دیوان و تقاضای ابطال آن را دارم که مغایرت با قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی عملیاتی کردهاند تقاضای رسیدگی آن را دارم. »

ھمچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

١/٧/١٣٩4ـ١٠١6٩٨/٢١١/٩٠٠ و 5/٧/١٣٩4 ـ ١٠٣٨65/٢١١/٩٠٠ و ١١/٣/١٣٩٣ ـ٢٠٠/٢١٨6٢/٢١١/٩٠٠ نامهھای به عطفً، احتراما« مکاتبه شده و ابطال بخشنامه ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ٩٨٠٩٠5٨٠٠٣٨٧ ـ ١٣٩4/٧/١١ به شماره رمز 4٠٣٧٧ و شماره بایگانی ٩4٠٧١١ طی فتوکپی تمام ضمائم پیوست به حضور جنابعالی جھت ارجاع مجدد به ھیأت عمومی دیوان و ارائه طرح دعوی و اثبات ادله دعوی شاکیان اشعه x که مستمری است و صحت و سقم و سعه صدر احاله دادرسی تقدیم میگردد نظر به اینکه در خصوص موضوع اعلام تعارض و تناقض صورت گرفته برای مشتکیعنه و سازمان بازنشستگی کل کشوری در جریان قرار گرفتن موضوع حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی مستمری است و دادنامه شماره ٨٩٣ ـ ١٣٨6/٨/٢٨ در کلاسه پرونده ١4٢/٨5ـ ١٣٨6/٨/٢٨ از سازمان بازنشستگی کل کشوری در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میگردد اگر اعتراض مشتکیعنه (بازنشستگی) صورت گرفت سازمان متبوع بلااثر غلط و خطاست و مختومه اعلام میشوند:

چون تخلف اداری از جانب رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کل کشوری ایراندخت عطاریان صورت گرفته محرز است چون کار با اشعه x در تمام دوران سی سال خدمت در بازنشستگی کل کشوری مستمری است چون سازمان انرژی اتمی ایران بنا به آرای  وحدت رویهھای ١46٨ ـ ١46٧ ـ ١466 ـ ١٣٨6/١٢/١٢ و ٣٨ ـ ١٣٩٢/١/٢6 و تصویب نامه دولت و ھیأت وزیران به شماره ١٨١6/ ت١٩٩6/ھـ ـ ١٣٧٨/٣/١٧ برای دفاعیه استدلال از پرتوکاران اشعه x تکنولوژیستھا ـ رادیولوژیستھا و گروه ١+5 برجام دکترا فیزیک ھستهای آب سنگین اراک ـ نیروگاه فرودو ـ نیروگاه نطنز انجام وظیفه میکنند شامل میگردد دولت تدبیر و امید برای آنھا ھم در آینده و آتی بازنشسته میگردند و دچار مشکلات عدیده در حق اشعه x در آتی به وجود خواھد آمد. که در مزایای مستمر و غیرمستمر حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز میکنند و به حساب صندوق رفاه بازنشستگی کل کشوری واریز میگردد محرز و درست و صحیح میباشند جھت انعکاس به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای وحدت رویه ٨٩٣ـ ١٣٨6/٨/٢٨ در کلاسه پرونده ١4٢/٨5ـ ١٣٨6/٨/٢٨ تقدیم میگردد که قبلاً موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور آرای وحدت رویه مرحله اول به شماره ١١٢ـ ١٣٨5/٣/٧ و مرحله دوم ٢٨ ـ ١٣٩١/١/٢٨ و مرحله سوم شماره ٩٠5٨٠٠٣٨٧ ـ ١٣٩4/٧/١١ و شماره بایگانی ٩4٠٧١١ و رمز پرونده 4٠٣٧٧ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میگردد بدیھی است مراتب امر ابطال بخشنامه ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 در مارالذکر فوقالاشعار تقدیم میگردد تا در اسرع وقت ممکن در صدور رأی تصمیماتی اتخاذ گردد و در جھت تحقق اھداف مورد نظر بر حکم مقرر به مقنن قانونگذار بر ماده 6٨ بند سوم فصل دھم حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٠/١٢5٣54/د ـ ١٣٨6/٨/٢٠ محرز و درست است. تھیه و تصویب شده مجلس شورای اسلامی در برابر اشعه x مصوبه ١٣6٨/١/٢٠ به مدت ٢6 سال و بنا به سر و سامان دادن حق اشعه x در دانشگاھھای علوم پزشکی سراسر کشوری و سازمان بازنشستگی کل کشوری با حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر طی آرای وحدت رویهھای ١46٨ ـ ١46٧ ـ ١466 ـ ١٢/١٢ /١٣٨6 و ٣٨ ـ ١٣٩٢/١/٢6 و تصویب نامه دولت و ھیأت وزیران به شماره ١٨١6/ت١٩٩6/ھـ ـ ١٣٧٨/٣/١٧ در طرف مشتکیعنه (بازنشستگی) در بخشنامه داخلی ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ در بندھای ١ ،٢ ،٣ و 4 به وجود آوردهاند ایجاد رویه جدید در مرحله سوم طبق ماده ٩٠ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ٢44/٢٢١٨٨ـ ١٣٩٢/4/١5 مجلس شورای اسلامی را خواستار بود و برای  ارجاع دادنامه ٨٩٣ ـ ١٣٨6/٨/٢٨ در کلاسه پرونده ١4٢/٨5ـ ١٣٨6/٨/٢٨ سازمان بازنشستگی کل کشوری به ھیأت عمومی دیوان عودت داده میشود بدیھی است مراتب امر تمام شکایت شاکیان اشعه x ماقبل از قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ ١٣٨6/4/١٢ حق اشعه x دریافت میداشتند آن را حذف، قطع ـ توقیف ـ قلع و قمع کردهاند و در پایان از ھمکاری و مساعدت در برابر عدالت و مساوات در امور محوله قضایی انجام وظیفه میکنند موید و موفق باشند. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم استان تھران

مدیر/ رئیس محترم نمایندگی...

با توجه به دادخواستھای واصله از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص فوقالعاده کار با اشعه و به منظور ھماھنگی در پاسخگویی و ھمچنین خودداری از مکاتبات مکرر به اطلاع میرساند:

١ـ دادخواستھای متضمن درخواست برقراری حق اشعه برای بازنشستگان پیش از ١٣٧4 :مجوز قانونی جھت اجابت این خواسته وجود ندارد و دیوان عدالت اداری (جز چند مورد معدود) تاکنون رأیی به نفع این دسته از بازنشستگان صادر ننموده است.

٢ـ دادخواستھای متضمن درخواست برداشت کسور از حق اشعه و اعمال آن در حقوق بازنشستگی از ١٣٧4/١/١) موضوع رأی ھیأت عمومی شماره ١١٢ :(از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١١٢ـ ١٣٨5/٣/٧ حق اشعه را ھمانند فوقالعاده شغل، از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی برشمرده و مقرر نموده تا از آن کسور بازنشستگی برداشت شود، لذا این فوقالعاده در حق بازنشستگی افرادی که تاریخ بازنشستگی آنھا پس از ١٣٧4/١/١ میباشد، لحاظ میگردد.

٣ـ دادخواستھای متضمن درخواست اصلاح حق اشعه بر مبنای حقوق و مزایای دریافتی (موضوع رأی ھیأت عمومی شماره ١46٨ ـ ١466 :(ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١46٨ ـ ١466 ـ ١٣٨6/١٢/١٢ ،حکم به اصلاح مبنای تعیین حق اشعه و لزوم پرداخت آن بر مبنای حقوق و مزایا داد. با استناد به ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رأی ھیأت عمومی و به تبع آن اصلاح مبنای فوقالعاده کار با اشعه، تاریخ صدور رأی (١٣٨6/١٢/١٢ (میباشد و مفاد این رأی به گذشته سرایت نمیکند.

بدیھی است در خصوص افرادی که رأی موردی و شخصی از شعب دیوان اخذ مینمایند، تاریخ اجرای رأی، تاریخ استحقاق بوده که برای بقیه بازنشستگان قابل تعمیم و تسری نمیباشد.

4ـ دادخواستھای متضمن درخواست برخورداری از حق اشعه پس از قانون مدیریت خدمات کشوری: تعدادی از بازنشستگان با طرح این شکایت که حق اشعه پرداختی به ایشان، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده، خواستار اعمال مجدد آن در حقوق بازنشستگی خود شده اند. برخی از شعب دیوان نیز ابتدا بدون توجه به دفاعیات موجه و قانونی صندوق رأی به لزوم برقراری مجدد حق اشعه در حقوق بازنشستگان شکات پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دادند. لذا توضیحات لازم (مبنی بر اینکه فوقالعادهھای مشمول کسر کسور فقط یک بار و در زمان محاسبه میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت جھت تعیین اولین حقوق بازنشستگی شکات مورد لحاظ قرار گرفته و به حقوق بازنشستگی پس از برقراری، ھیچ فوقالعادهای تعلق نمیگیرد تا قانون بعدی بتواند حکم به قطع آن دھد لذا موضوع آرای صادره قبلاً به صورت کامل اجرا شده و اجرای مجدد آن مفھوم ندارد)، به شعب صادرکننده و اجرای احکام دیوان ارائه شده، بدیھی است در خصوص اجرای این دسته از آراء ضروری است با این مدیریت ھماھنگی به عمل آید. ـ سرپرست مدیریت حقوقی »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ٢٣١١١/ص/٢٣5 ـ ١٣٩4/١١/٢5 توضیح داده است که:

ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٣ـ ١٣٩4/٩/٢٨ در خصوص آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی به استحضار میرساند: وفق ماده ٣٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ ،موضوع شکایت و خواسته شاکی باید صریح و منجز باشد که با توجه به دادخواست ارسالی ایشان، این امر رعایت نگردیده است و صرفاً بر اساس موضوع شکایت که نامبرده خواستار ابطال نامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ب١٣٩٠/6/٢٢ مدیریت حقوقی این صندوق و پرداخت فوقالعاده اشعه به استناد بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت آن بعد از اجرای قانون مذکور شده است. ھمچنین به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون صدرالذکر صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و... قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را میباشد بنابراین موضوع خواسته نامبرده تحت عنوان ابطال بخشنامه صحیح نبوده چرا که نامه مذکور از این اداره کل ماھیتاً بخشنامه نبوده که قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد بلکه صرفاً نامه اداری و درون سازمانی میباشد. علی ایحال مشارالیه بدون ارائه دلایل و مستندات لازم خواستار ابطال نامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ ارسالی به واحدھای اجرایی این صندوق گردیده است. به طوری که ملاحظه میفرمایند ابلاغ نامه مذکور صرفاً در مقام بیان و تسھیل در نحوه اجرای دادنامهھای شماره ١١٢ـ ١٣٨5/٣/٧ و ١46٨ ـ ١466 ـ ١٣٨6/١٢/١٢ ھیأت عمومی صادر گردیده و ھیچگونه مغایرت و تعارضی با دادنامهھای مذکور و قوانین موجود مشاھده نمیگردد. ضمناً خاطر نشان میگردد با وجود طرف شکایت قرار گرفتن این صندوق در شکایت مطروحه و عدم ابلاغ به این صندوق، شعبه 4 دیوان عدالت اداری به طور یک جانبه اقدام به صدور دادنامه شماره ٢5٢5 ـ ١٣٩4/١٠/١4 کرده است.

علیھذا حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در رابطه با خواسته خود به دفعات مکرر در شعبه مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و طبق دادنامهھای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر شکایت وی رد گردیده است. معھذا ایشان به طور پی در پی نیز مبادرت به ارسال نامهھای شخصی مینماید (٣٧ فقره) و علیرغم آراء صادره از شعب بدوی و تجدیـدنظر، به دلیل عدم توجه ایشان به متن دادنامهھای مذکور و مکاتبات به عمل آمده و تکرار پی در پی خواسته خود و الزام این صندوق به پاسخگویی به وی نتیجهای جز صرف وقت اضافی که قاعدتاً اختصاص به چند نفر ندارد و استھلاک ذھنی و خستگی کارشناسان این صندوق ندارد. این قبیل مکاتبات رو به ازدیاد نھاده و علیرغم پاسخگوییھای قانونی صندوق، متأسفانه ھمچنان شاھد وصول مکاتبات تکراری میباشیم علی ایحال خلاصهای مختصر از شرح وضعیت نامبرده اعلام میدارد:

١ـ اطلاعات سیستم احکام بازنشستگان حاکی است که نامبرده با ٣٠ سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی فوق دیپلم و گروه شغلی ١٢ و پست سازمان کاردان رادیولوژی به استناد بند ٢ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی حوادث ناشی از کار مصوب
١٣6٧/٩/١ در تاریخ ١٣٨٢/١/١5 بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی ایشان در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهھا و سایر کارکنان مصوب ١٣٧٩/٢/١٣ بر اساس میانگین حقوق و فوقالعادهھای مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت (از جمله فوقالعاده کار با اشعه) با ضریب حقوق سال بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.

٢ـ حقوق بازنشستگی مشارالیه در تاریخ ١٣٨6/٧/٨ در اجرای ماده ١٠٩ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز گروه شغلی ١٢ مورد محاسبه مجدد واقع شده است و حکم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و حقوق بازنشستگی وی افزایش یافته است.

٣ـ با اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ١٣٨٨/١/١ ،ضوابط و مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دستگاھھای مشمول قانون موصوف تغییر اساسی یافته و مولفهھای مشمول برداشت کسور بازنشستگی و مؤثر در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه ھم تغییر یافته است. در ماده 6٨ قانون مزبور فوقالعادهھای قابل پرداخت به کارکنان شاغل در ١٠ بند احصاء شده است و اساساً فوقالعادهای با نام فوقالعاده کار با اشعه مشاھده نمیشود. در بند ٣ ماده 6٨ مذکور به کارکنان شاغل دستگاھھای اجرایی در رابطه با اشعه صرفاً فوقالعاده سختی کار از تاریخ مذکور پرداخت میگردد. مضافاً با عنایت به ماده ١٢٧ قانون مزبور مبنی بر لغو مقررات مغایر، اساساً از ابتدای سال ١٣٨٨ دیگر فوقالعادهای تحت نام فوقالعاده کار با اشعه موضوع بند 4 ماده ٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣6٨/١/٢٠ ،قابلیت پرداخت نداشته است. از آنجا که شاکی در تاریخ ١٣٨٢/١/١5 بازنشسته و اصولاً در سال ١٣٨٨) اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری) شاغل نبوده، لذا تغییراتی که در نظام حقوق و دستمزد کارکنان شاغل با اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ١٣٨٨ ایجاد شده مربوط به کارکنان شاغل از تاریخ مذکور بوده و اساساً تاثیری در وضعیت حقوقی ایشان نداشته و طرح چنین شکایتی سالبه به انتفاء موضوع است. لذا با توجه به اینکه نامبرده قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده از شمول بند ٣ ماده 6٨ خارج میباشد، علیھذا با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مورد استدعاست. ضمناً در صورت ھرگونه ابھام این صندوق آمادگی دارد نماینده مطلع خود را جھت ارائه توضیحات معرفی نماید. »

در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 6٢ ـ ١٣٩5/٣/٣١ با استناد به بند ب ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در خصوص رسیدگی به بندھای ١ ،٢ و ٣ از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ١٣6٨ ،با لحاظ ماده ٢ قانون مدنی ، از ھمان سال ١٣6٨ قابل اجرا بوده است، بنابراین بندھای ٣ و ٢ و ١ از بخشنامه شماره ٩٣٨6/ص/٢66 ـ ١٣٩٠/6/٢٢ سرپرست مـدیریت حقوقـی سازمـان بازنشستگی کشـوری در تعیین تاریخ ھایی غیراز تـاریخ لازم الاجـرا شـدن قانون مذکور برای اجرای مفاد آن، مغایر قانون حفاظت در برابر اشعه است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی