رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت

رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه

رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه

٣١/5/١٣٩6 ٩4/٩٢٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٧6 مورخ ١٣٩6/5/١٧ با موضوع:

«ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/١٧ شماره دادنامه: 4٧6 کلاسه پرونده: ٩٢٨/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب سیده مبارکه موسوی راد دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مھندسی فناوری اطلاعات بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم دانشگاه مربوط میشود، با تأخیر موفق به دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خود شدهام. به ھمین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با کسر نمره ارزشیابی 6 نمرهای مواجه شدم به گونهای که نمره ٢٠ ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع به نمره ١4 در کارنـامه اینجانب تغییر کـرده است. ایـن جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مـواد ٢٠ ،٢٢ ،٣٧ ،٣٨ و ٣٩ آییننامه آمـوزشی دوره کارشناسی ارشـد مصـوب ١٣٨٨/١/١5 شورای برنامهریزی آموزش عالی با شماره ١54/٢١ـ ١٣٨٨/١/١5 است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایاننامه خود (٢٠ (را خواستارم. لازم به ذکر است که بنده در دوره تحصیل به دلیل زایمان از یک ترم مرخصی زایمان استفاده نمودم و با تمام مشکلات موجود با انتشار دو مقاله مستخرج از پایاننامه، نمایه شده در پایگاھھای علمی جھان اسلام ( ISC ( و ISI) ، بدون احتساب نمره پایاننامه) با معدل بالای ١٧ موفق به گذراندن دوره کارشناسی ارشد شدهام و پس از دو بار درخواست به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جھت اصلاح نمره پایاننامه خویش، با مخالفت این شورا روبرو گشتم. لذا درخواست عاجزانه خود را جھت احقاق حق تضییع شده خود به این مقام قضایی تقدیم مینمایم. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشتهاند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخھای مندرج اعمال میگردد. کسر نمره پایاننامه از اول آبان ماه اجرا میشود.

جدول کسر نمره دانشجو به دلیل عدم دفاع تا تاریخ ذیل

(بر اساس تاریخ دفاع نمره منفی محاسبه میگردد)

8/15                                                    8/30   9/15  9/30     10/15   10/30  11/15   11/30   12/15   12/29

0.25 -                                                  0.5 -   0.75-  0.1 -    1/25-     1/5-  1/75-         2-       2/5-       3-

1/31                                                   2/31   3/31  4/31      از مرداد ماه به بعد نمره نمره دانشجوحداکثر 14 بدون امکان جبران کسر نمره

3/5-                                                   4-          5-       6-

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ٢٢ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ١٣٨٨ ،ارزشیابی پایاننامه در جلسه دفاعیه توسط ھیأت داوران انجام میشود و در مواد ٣6 و ٣٧ آییننامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایاننامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی پیشبینی نشده است، بنابراین بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی