رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شواری عام شهرداری منطقه 4 تهران

رأی شماره 4٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 5٠4 ٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣ ٣ 5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران

رأی شماره 4٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران

٣١/5/١٣٩6 ٩4/٨٣6 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٧٨ مورخ ١٣٩6/5/١٧ با موضوع:

«ابطال صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩6/5/١٧ شماره دادنامه: 4٧٨ کلاسه پرونده : ٨٣6/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان: مھدی کمالی نفر و محمود ابراھیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش ھر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4 را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

١ـ به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره ١٠6٣٧6 پلاک ثبتی شماره 6٧٢٠/١٨١٧ واقع در رسالت، ٣5 متری استقلال، خیابان ٨ متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) می باشد.

٢ـ به موجب گواھی انحصار وراثت شماره ١١٠5/٨٩ ـ ١٣٨٩/١١/٣٠ حوزه ٢64 شورای حل اختلاف تھران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده می باشد.

٣ـ حسب مفاد صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شھر تھران قرار داده است. در حالی که در پلاکھای مجاور با صدور جواز و پروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است.

4ـ شھرداری منطقه مذکور بر ھمین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور ھرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید.

5 ـ شھرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانونگذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شھرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شھرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بھای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید.

علیھذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شھرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراھم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النھایه صدور حکم وفق خواسته را دارد.

در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره 5٠4/٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣/٣/5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران نزد طرف شکایت می باشد به استحضار می رساند مطابق تبصره ٢ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی باشد. »

طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مھلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شھرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور ھر گونه  مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و ٣5 متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی