رای شماره 918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع موسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت ، معدن و تجارت

رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره هـ/۶۸/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

«ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۹/۲۱          شماره دادنامه: ۹۱۸        کلاسه پرونده : ۶۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند در مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ دستورالعملی در خصوص «صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه شماره ۶۰/۱۶۳۵۱۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۲ برای اجرا به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا منعکس شده است. دستورالعمل مذکور بر مبنای (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات (مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱) و تصویب نامه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان (شماره ۱۲۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ هیأت وزیران) صادر شده است.

در بند (۱۱) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد . بند فوق بر خلاف قانون می باشد زیرا:

۱ـ برابر ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مجلس شورای اسلامی) صدور هرگونه پروانه بهره برداری توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در سطح کشور پس از استعلام از سازمانهای (ادارات کل) حفاظت محیط زیست استانی انجام می شود و در هیچ یک از مواد این قانون عدم اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح نشده است.

۲ـ در ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مـوارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازنـد مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استقرار واحدهای صنایع پیشرفته... اقدام نمایند. بنابراین صدور جواز در این تصویب نامه هم مقید به رعایت قوانین شده است. (به طوری که در بالا گفته شد، در ماده (۱۳) قانـون مارالذکر صدور هر گونه مجـوز موکول به استعـلام از سازمان حفاظت محیط زیسـت گردیده است). از این رو بند (۱۱) مصوبه صدرالذکر مغایر با قانون و خارج از حـدود و اختیارات وزیر صنعت، معدن وتجـارت بـوده و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در بند (۱۱) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد . بند فوق بر خلاف قانون می باشد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه ثانی شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوق الذکر تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس