• شماره تماس

    09122249601

  • آدرس

    تهران

مطالب و مقالات بخش نمونه دادخواست

دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

ارسالی توسط طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری
دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

ادامه مطلب ...

دادخواست الزام به اخذ پایان کار, تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

ارسالی توسط طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری
دادخواست الزام به اخذ پایان کار, تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دادخواست الزام به اخذ پایان کار, تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

ادامه مطلب ...